การใช้โลหะอะลูมิเนียมของประเทศไทย

  ปริมาณความต้องการใช้โลหะอะลูมิเนียมของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภท

เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ และยานยนต์ ทำให้ในแต่ละปีต้องพึ่งพาการนำเข้าโลหะอะลูมิเนียมจากต่างประเทศกว่า 550,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 50,000 ล้านบาท  สภาวะอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมของประเทศ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมของไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกได้ ซึ่งจากผลการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางด้านวัตถุดิบ การผลิต การหมุนเวียนเศษโลหะ และปริมาณการใช้โลหะอะลูมิเนียมในประเทศต่อเนื่องถึงระดับโลก

Aluminum

พบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมอย่างเป็นระบบและครบวงจรต้องการได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่ใช้โลหะอะลูมิเนียมทุกคน โดยแนวทางการสนับสนุนหลัก ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตอะลูมิเนียมจากเศษโลหะเพื่อลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนา การจัดเก็บและหมุนเวียนเศษโลหะให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโลหะอะลูมิเนียมให้มีประสิทธิภาพที่ดีและส่งเสริมการวิจัยผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมชนิดใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมให้มีความสามารถในการแข่งขันได้